Algemene voorwaarden afbeelding

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden NJIB

Per 1 februari 2013

Artikel 1 Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
2. Opdrachtgever: de contractspartij van het NJIB

Artikel 2 Algemeen

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten gesloten tussen het NJIBen haar opdrachtgever.
2.2 De opdrachtgever verleent het NJIB een volledige volmacht om (rechts- )handelingen te verrichten die noodzakelijk zijn voor de juiste uitvoering van incasso-opdrachten.
2.3 Alle onderstaande bedragen zijn exclusief btw.
2.4 Het Nederlands recht is van toepassing op alle met het NJIB gesloten overeenkomsten.
2.5 Geschillen zullen bij uitsluiting in eerste instantie worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

Artikel 3 aanbiedingen en opdrachten

3.1 Iedere aanbieding van het NJIB is vrijblijvend.
3.2 Offertes komen na 60 dagen automatisch te vervallen indien zij door de opdrachtgever niet zijn aanvaard.
3.3 Het door het NJIB ontvangen van een opdracht is genoeg om deze voorwaarden verbindend te laten zijn.
3.4 Het NJIB is bevoegd om opdrachten te weigeren, zonder opgaaf van redenen.

Artikel 4 Werkzaamheden

4.1 De werkzaamheden en rechtsmaatregelen zullen steeds geschieden voor rekening en risico van de opdrachtgever.
4.2 Het staat het NJIB vrij om derden, waaronder een andere gerechtsdeurwaarder of een advocaat, in te schakelen voor onder andere het verrichten van ambtelijke handelingen, het waarnemen van rolzittingen, het ten uitvoer leggen van executoriale titels en/of het voeren van gerechtelijke procedures. De hiermee gemoeide kosten worden door het NJIB als verschotten in rekening gebracht bij de opdrachtgever.
4.3 Het NJIB is niet aansprakelijk voor fouten of tekortkomingen van deze derden.

Artikel 5 Gegevens en bewijsstukken

5.1 De opdrachtgever voorziet het NJIB van alle noodzakelijke gegevens en bewijsstukken om tot incasso over te kunnen gaan.
5.2 De opdrachtgever garandeert de juistheid en volledigheid van deze gegevens en bewijsstukken.
5.3 Het NJIB is gerechtigd om een dossier te sluiten als opdrachtgever onjuiste- of onvolledige gegevens vertrekt. Het NJIB brengt in deze situatie alle kosten in rekening bij opdrachtgever onder inbegrip van dossierkosten, gerechtelijke- en buitengerechtelijke kosten.
5.4 Na het uithanden geven van een vordering verloopt alle communicatie via het NJIB. Indien een opdrachtgever direct benaderd wordt door de debiteur dan zal opdrachtgever de debiteur doorverwijzen naar het NJIB.

Artikel 6 Geïncasseerde bedragen

6.1 Onder geïncasseerde bedragen worden verstaan alle betalingen aan het NJIB of haar opdrachtgever vanaf de datum van aanvang van de incasso-opdracht.
6.2 Opdrachtgever meldt aan haar gedane betalingen direct aan het NJIB.
6.3 Het NJIB zal waar mogelijk rente en incassokosten meevorderen.
6.4 Betalingen door de schuldenaar aan het NJIB of rechtstreeks aan opdrachtgever gedaan, strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten van het NJIB, vervolgens in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.
6.5 De door het NJIB geïncasseerde bedragen zullen, na verrekening van de kosten van het NJIB binnen 30 dagen na sluiting van het dossier aan de opdrachtgever worden betaald.
6.6 Als opdrachtgever zelf een betalingsregeling of schikking treft met de debiteur, verdere behandeling van haar zaak verhinderd of de opdracht intrekt dan is het NJIB gerechtigd alle gemaakte kosten in rekening te brengen bij opdrachtgever. Dit betreft zowel de gerechtelijke- als buitengerechtelijke kosten op een wijze al was de vordering geheel voldaan door debiteur.
6.7 Met betaling wordt gelijkgesteld een andere prestatie door debiteur aan opdrachtgever, of namens debiteur door een derde, ter voldoening van de ter incasso uit handen gegeven vordering.
6.8 Het NJIB is gerechtigd de door haar ontvangen bedragen te verrekenen met al hetgeen de opdrachtgever aan haar verschuldigd is.

Artikel 7 Gerechtelijke procedure

7.1 Bij aanvang van een gerechtelijke procedure zal door het NJIB een voorschotnota verstuurd worden. Na voldoening zullen de gerechtelijke werkzaamheden worden aangevangen.
7.2 Alle kosten die verbonden zijn met gerechtelijke procedures komen voor rekening van de opdrachtgever en vallen niet onder de bureau- of anders overeengekomen kosten.
7.3 Het NJIB zal de kosten zoveel mogelijk verhalen op de debiteur van haar opdrachtgever. Aldus verhaalde kosten worden in mindering gebracht op hetgeen opdrachtgever verschuldigd is aan het NJIB.

Artikel 8 Opschorting

8.1 Indien de opdrachtgever zijn verplichtingen niet nakomt dan kan het NJIB haar eigen verplichtingen automatisch en onmiddellijk opschorten.
8.2 Het NJIB is niet aansprakelijk voor de schade die mocht ontstaan als gevolg van de opschorting van de werkzaamheden op deze grond.

Artikel 9 Ontbinding

9.1 Het NJIB heeft het recht om opdrachten tussentijds te beëindigen of te weigeren in geval van toerekenbaar tekort schieten van opdrachtgever, zonder dat het NJIB gehouden is tot enige schadevergoeding.
9.2 In geval van tussentijdse beëindiging zal de opdrachtgever aan het NJIB alle reeds gemaakte kosten en de provisie over eventueel geïncasseerde bedragen verschuldigd zijn.

Artikel 10 Oninbaarheid

10.1 Het staat het NJIB vrij een opdrachten te weigeren wegens oninbaarheid. Het NJIB kan om reden van oninbaarheid ook tussentijds opdrachten beëindigen.
10.2 De opdrachtgever is, met uitzondering van de bureaukosten, in dit geval slechts provisie verschuldigd over het eventueel geïncasseerde bedrag.

Artikel 11 Kosten

11.1 De opdrachtgever is aan het NJIB verschuldigd de kosten conform de tarievenlijst van het NJIB. Deze tarievenlijst maakt integraal onderdeel uit van deze voorwaarden.
11.2 Het NJIB houdt zich het recht voor alle tarieven jaarlijks te verhogen.
11.3 Het NJIB is gerechtigd te vorderen dat de opdrachtgever een door het NJIB te bepalen bedrag stort als voorschot ter dekking van de te maken kosten.

Artikel 12 Betalingsverplichtingen

12.1 De opdrachtgever is zonder nadere ingebrekestelling in verzuim als facturen niet binnen 14 dagen na de factuurdatum betaald zijn. Bovendien is opdrachtgever maandelijks 1% rente verschuldigd en is tevens aan te spreken voor de buitengerechtelijke en de gerechtelijke incassokosten met een minimum van € 40,-.

Artikel 13 Verrekening

13.1 De opdrachtgever is nimmer bevoegd één en ander te verrekenen.

Artikel 14 Klachttermijn

14.1 De opdrachtgever dient klachten binnen 14 dagen na de ontdekking van een tekortkoming van het NJIB te melden.

Artikel 15 Aansprakelijkheid

15.1 Eventuele aansprakelijkheid van het NJIB is gelimiteerd tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald.